درباره ما

مرکز آموزش‌های عالی آزاد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، فعالیت خود را در زمینه ارائه آموزش های آزاد و مهارت محور در راستای افزایش مهارت‌های دانشجویان دانشگاه و نیز عموم در دوره های مورد نظر را دارد و در این راستا با داشتن اعضای هیات علمی مجرب در گروه‌های فنی و مهندسی، علوم اداری و اقتصادی، حقوق و علوم زیستی و با در اختیار داشتن زیر ساخت های مناسب و درخور آموزش و نیز داشتن زیر ساخت های تولید محتوای آموزش مجازی به عنوان یک مرکز تمام هوشمند در ارائه خدمات آموزشی فعالیت های خود را سازماندهی کرده است.

این مرکز، با همکاری دپارتمان روابط بین الملل و نیز دفتر گسترش ارتباط با صنعت دانشگاه و نیز همکاریهای مشترک بین المللی، در ارائه آموزش های نوین و کاربردی به جامعه در دو حوزه انتقال دانش و تکنولوژی های روز به سرمایه های انسانی صنایع و سازمان ها و نیز انتقال دانش و تجربیات کارآمد موجود در صنایع و سازمان ها به دانشجویان دانشگاه ها و تربیت نیروی ماهر برای جذب افراد جویای کار، با اتخاذ راهبرد چابک سازی سرمایه های آینده جامعه در جذب به بازارهای کار و اشتغال برنامه ریزی شده است.